Meny

Integritetspolicy
Safemind är ett externt rekryteringsbolag som rekryterar personal till tjänster där IT och den digitala affären står i fokus. För att du som arbetssökande skall kunna matchas mot en utannonserad tjänst, behöver du delge vissa personuppgifter som sparas i vårt välarbetade interna systemstöd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder den personliga information vi inhämtar från dig när du använder dig av vår hemsida och konsumerar Safeminds tjänster.

Vilken information samlar vi om dig?

När du skickar in en ansökan till Safemind lagras denna information i ett internt rekryteringssystem. Ytterligare information kan komma att inhämtas från olika arbetsmarknads relaterade forum, exempelvis LinkedIn, Github, Uptrail och Monster. Anteckningar från intervjutillfällen hos Safemind eller hos kund för aktuellt rekryteringsuppdrag, läggs in i vårt system och är att se som komplement till tidigare lämnade uppgifter. Övrig information som för Safemind AB kan bli aktuell att samla in i och med en rekrytering, är personlighetstester och andra former av intyg om det är något den externa kunden efterfrågar i fråga om anställning. Detta kan anses vila på laglig grund av att upprätthålla del av avtal. Om kontakt med oss sker via telefon i syfte av att söka en tjänst, i vilket ett aktivt samtycke kan anses lämnat, förbehåller vi oss rätten att lägga in dina uppgifter för att administrativt kartlägga rekryteringsprocessen.

Hur kommer information om dig att användas?

Den information som finns sparad om dig i vårt interna systemstöd kommer att användas i syfte att underhålla våra rekryteringsuppdrag. Denna information kommer kunna delas och göras tillgänglig för kund inom aktuellt rekryteringsuppdrag, vilket i sammanhanget betraktas som utlämnande av information till tredje part. Detta anses i situationen vara en intresseavvägning samt för att upprätthålla del av avtal som laglig grund för hanteringen av personuppgifter enligt artikel 6 GDPR.

Framtida rekrytering

Genom att skicka in en ansökan och där med lämna ett aktivt samtycke, godkänner du även för att din profil kan komma att matchas mot framtida uppdrag som Safemind anser kunna passa din profil. Denna information görs tillgängligt i vårt interna rekryteringssystem för rekryteringskonsulter på Safemind, samt ger möjlighet att kontakta dig gällande detta. Om du önskar avsäga dig från möjligheten att matchas mot framtida rekryteringsuppdrag, vänligen kontakta oss gällande detta. Information om kontaktuppgifter följer nedan.

Tillgång till din information och korregering

Vi vill säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Kontakta oss gärna för att korrigera information som du anser vara inkorrekt, eller för att få informationen raderad. Du behåller därför rätten att när som helst avsäga ditt samtycke samt även rätt att begära en kopia om den information vi har om dig. Om du önskar kontakta oss via telefon eller email, finner du kontaktuppgifter på följande sida.

Andra webbsidor

Den policy för hantering av personuppgifter som Safemind tillhandahåller, avser endast företagets egna hemsida och verksamhet. När du besöker andra sidor som finns länkade via vår hemsida så bör du läsa igenom deras egna webbsida och hantering av personuppgifter.

Upprätthållandet av Safeminds integritetspolicy

Vi ser årligen över vår integritetspolicy och denna version var senast uppdaterad den 2017-10-25.

Hur du kommer i kontakt med oss

Kontakta gärna oss om du har ytterligare frågor om hur vi upprätthåller vår hantering av personuppgifter eller den information vi har om dig:
+46 8 501 26 000 eller via gdpr@safemind.se

Artikel 6: Laglig behandling av personuppgifter

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.